Hem » Tips & Råd » Allmänna Råd » Ormbett på min katt

Ormbett på min katt

Skribent

Varje vår och sommar, när Sverige kläs i grönt och solen värmer oss lite extra, ökar risken för att våra älskade fyrbenta vänner möter något mindre välkommet i gräset – ormar. Särskilt huggormsbett kan vara farliga för katter, även om katter generellt sett verkar klara huggormsbett lite bättre än människor då de kan ha viss resistens för giftet. Om din katt blivit huggormsbiten ska du hålla din katt så stilla som möjligt samt snabbt uppsöka en veterinär.

Introduktion till ormbett på katter

Vet du att ett stort antal katter varje år blir bitna av huggormar i Sverige? Det kan bero på att katter kan tycka det är roligt att peta på eller leka med en orm. Huggormsbett kan leda till allt från lokal svullnad till till allvarlig sjukdom. Men, som tur är tycks katter, generellt sett, hantera ett ormbett bättre och få lindrigare biverkningar än vad t ex hundar och människor gör. Mycket beror på mängden ormgift som injiceras, något som kan vara knepigt att bedöma i stundens hetta. Så vårt råd är att du ska söka vård direkt om olyckan är framme.

Huggorm

I korthet – vad är viktigast?

 • Symptom på ormbett: Svullnad, hälta, allmänpåverkan – tecken du inte vill missa.
 • Första hjälpen: Håll katten stilla, undvik rörelse, och bär din katt om det är möjligt. Detta minskar spridningen av giftet.
 • Veterinärvård: Är viktigast. Även om katten verkar opåverkad, ta inga chanser.

Symptom och tecken på ormbett

När en katt blivit biten av en orm, speciellt en huggorm som är den enda giftiga ormen i Sverige, kan olika symptom uppstå beroende på mängden gift som injicerats. Det är viktigt att notera att katter tyvärr ofta är ensamma när de blir bitna, vilket gör det svårt för dig som kattägare att bevittna själva bettet.

Identifiering av symptom relaterade till ormbett:

 • Svullnad: Det mest framträdande tecknet på ett ormbett är svullnad vid bettstället. Svullnaden kan vara allt från lindrig till kraftig och uppstår oftast inom två timmar efter bettet.
 • Hälta: Om katten blivit biten i en tass kan hälta uppstå på grund av smärta och svullnad.
 • Smärta och ömhet: Det bitna området är ofta ömt och katten kan visa tecken på smärta när området berörs.
 • Bitmärken: Ibland kan två små prickar efter ormens tänder synas i huden, men dessa kan vara mycket svåra att upptäcka på grund av kattens päls.

Specifika tecken på att en katt har blivit ormbiten:

 • Allmänpåverkan: Katten kan uppvisa tecken på att må allmänt dåligt, inklusive trötthet och ovilja att röra på sig.
 • Kräkningar och diarré: Dessa symptom kan förekomma vid måttlig till kraftig giftöverföring och indikerar en systemisk påverkan av giftet.
 • Andra symptom: I allvarligare fall kan ormgiftet påverka blodcirkulationen, leda till blödningsrubbningar och skada inre organ, även om dessa symptom är sällsynta hos katter.

Om du misstänker att din katt har blivit biten av en orm ska du hålla katten stilla för att minska spridningen av giftet samt omedelbart söka veterinärvård.

Risker och konsekvenser av ormbett

Ormbett, särskilt från giftiga arter som huggormen, kan naturligtvis leda till allvarliga hälsoproblem för katten.

Faror och potentiella konsekvenser:

 • Lokal svullnad och smärta: Det mest omedelbara symptomet efter ett ormbett är lokal svullnad, som kan variera från mild till svår. Området blir ömt och kan orsaka betydande smärta för katten.
 • Systemisk påverkan: Ormgiftet kan påverka mycket, inklusive försämring av blodcirkulationen, lågt blodtryck, hjärtrytmrubbningar, ökad blödningstendens och potentiella skador på inre organ som lever, njurar och hjärta.
 • Koagulationsstörningar: I värre fall kan giftet påverka blodets förmåga att levra sig, vilket leder till koagulationsstörningar och ökad risk för interna och externa blödningar.

Varför bett i tassarna är särskilt riskabelt:

 • Ökad giftspridning: Bett i tassarna är särskilt riskfyllt eftersom katten naturligt använder sina tassar för att röra sig. När katten stödjer eller går på det bitna benet, bidrar musklernas sammandragningar tillsammans med blodcirkulationen till en snabbare spridning av giftet genom kroppen.
 • Diagnostiska utmaningar: Svullnaden och smärtan från ett bett i tassen kan lätt misstas för en böld eller en annan typ av skada, vilket kan försena rätt diagnos och behandling.
 • Komplikationer: På grund av de anatomiska egenskaperna i tassarna och den höga aktiviteten i dessa områden kan komplikationer uppstå snabbare, vilket förvärrar kattens tillstånd och minskar tiden för effektiv behandling.

På grund av dessa risker och potentiella konsekvenser är det avgörande att kattägare vidtar snabba åtgärder vid misstänkta ormbett, speciellt om bettet är i en tass.

Gammal katt som är ute och går

Första hjälpen och åtgärder vid ormbett

Här är de steg du bör följa efter att din katt blivit biten av en orm:

 1. Håll katten stilla: Ett av de absolut viktigaste stegen är att hålla din katt så stilla som möjligt. Rörelse kan accelerera spridningen av ormgiftet genom kattens kropp. Ormgiftet kan orsaka omfattande skador på vävnader och organ, och ju snabbare det sprids, desto större är risken för allvarliga konsekvenser. Om möjligt, bär din katt snarare än att låta den gå.
 2. Undvik tryckförband eller sårsugning: Det är inte rekommenderat att lägga ett tryckförband eller försöka suga ut giftet från bettstället. Dessa åtgärder är oftast inte effektiva och kan faktiskt orsaka mer skada.
 3. Sök omedelbar veterinärvård: Kontakta närmaste veterinär eller akutmottagning omedelbart. Om du kan, ring i förväg och meddela dem att du är på väg så att de kan förbereda sig för din ankomst. Veterinären kan ge antiserum om så krävs, samt understödjande behandling som vätsketerapi, smärtlindring, och övervakning för eventuella komplikationer som blodkoagulationsproblem eller inre organskador.
 4. Om möjligt, identifiera ormen: Om du säkert kan identifiera ormen utan att utsätta dig själv eller andra för fara, gör det. En beskrivning eller till och med ett säkert taget foto kan hjälpa veterinären att välja rätt behandling. Dock är detta sekundärt till att snabbt få din katt till veterinären.

Veterinärvård och behandling av ormbett

När en katt har blivit biten av en orm och tas till veterinären, inleds en noggrann diagnostisk process för att fastställa bästa möjliga behandling.

Diagnostik hos veterinären:

 1. Initial bedömning: Veterinären börjar med att göra en allmän undersökning av katten för att bedöma dess allmäntillstånd. Detta inkluderar att kontrollera puls, andning och reaktion på smärta.
 2. Specifika tester: Beroende på symptom kan veterinären bestämma sig för att genomföra blodprover för att undersöka röda och vita blodkroppar, blodplättar, samt lever- och njurvärden. Tester för att undersöka blodkoagulation och tecken på hjärtmuskelskada kan också utföras.
 3. Identifiering av ormarten: Om det är möjligt att identifiera vilken typ av orm som bitit katten, kan detta underlätta valet av behandling, särskilt när det gäller val av antiserum.

Behandling:

 1. Antiserum: Om det konstateras att katten har blivit biten av en giftig orm, och symptomen är allvarliga, kan antiserum ges. Användningen av antiserum är mest effektivt om det administreras tidigt efter bettet. Det är dock viktigt att notera att antiserum bör användas med försiktighet och baserat på en noggrann bedömning av veterinären eftersom det kan medföra risker för allergiska reaktioner.
 2. Understödjande vård: Oavsett om antiserum används eller inte, är understödjande vård avgörande. Detta kan inkludera intravenöst dropp för att upprätthålla god hydrering och blodcirkulation, smärtlindring, samt övervakning för eventuella komplikationer såsom blodkoagulationsproblem.
 3. Symtomatisk behandling: Behandlingen är ofta symtomatisk, med syftet att hantera smärta, upprätthålla normalt blodtryck och blodcirkulation. Antibiotika är vanligtvis inte motiverat specifikt för ormbett, men kan användas om det finns tecken på sekundär infektion.
 4. Eftervård: Efter den initiala behandlingen kan katten behöva fortsatt vård och övervakning. I vissa fall kan uppföljande besök krävas för att kontrollera kattens återhämtning och för att genomföra ytterligare blodprov.

Eftervård och återhämtning efter ormbett

Efter att en katt har fått behandling för ett ormbett, är eftervården hemma en viktig del av återhämtningsprocessen. Här är några tips och råd för att stödja din katts återhämtning:

Tips och råd för eftervård hemma:

 • Håll katten inomhus: Att hålla din katt inomhus och i en lugn, tyst miljö hjälper till att minimera stress och främjar återhämtning. Det begränsar även kattens fysiska aktivitet, vilket är viktigt för att förhindra att giftet sprids ytterligare i kroppen.
 • Observation: Övervaka din katt noga för eventuella förändringar i beteende eller hälsa. Var uppmärksam på tecken på försämring såsom ökad svullnad, andningssvårigheter, eller andra nya symptom som kan uppstå.
 • Återhämtningstid: Tiden det tar för en katt att återhämta sig från ett ormbett kan variera beroende på flera faktorer, inklusive mängden gift som injicerats, platsen för bettet och hur snabbt behandling inleddes. Återhämtningen kan ta allt från några dagar till flera veckor.
 • Näring och hydrering: Se till att din katt har tillgång till färskt vatten och uppmuntra till intag av mat för att stödja återhämtningen. Om din katt visar liten aptit, kan du behöva rådgöra med din veterinär om lämpliga kosttillskott eller näringslösningar.

Eventuell uppföljning:

 • Uppföljningsbesök: Ett uppföljningsbesök hos veterinären kan rekommenderas för att säkerställa att din katt återhämtar sig som den ska. Under besöket kan veterinären utföra ytterligare undersökningar eller blodprover för att kontrollera eventuella följdeffekter av ormbettet, såsom skador på inre organ.
 • Långsiktiga konsekvenser: Även om många katter återhämtar sig fullständigt efter ett ormbett, är det viktigt att vara medveten om möjligheten till långsiktiga hälsokonsekvenser. Speciellt om bettet orsakade signifikant vävnadsskada eller påverkade organfunktionen. Diskutera eventuella långsiktiga vårdbehov med din veterinär.
gammal katt
Gammal Katt ligger ned

Förebyggande åtgärder och säkerhetstips

Att skydda din katt från ormbett innebär att ta proaktiva steg både inom och utanför hemmet. Här är några effektiva strategier:

Hur skyddar du katten från ormbett:

 1. Undvik ormrika områden: Om möjligt, undvik att låta din katt utforska områden där ormar är vanligt förekommande, särskilt unde vår och sommar då ormar är som mest aktiva.
 2. Inne eller ute: Överväg fördelarna med att hålla din katt inomhus där risken för ormbett är minimal.
 3. Säkra din trädgård: Håll gräset kortklippt och rensa bort högar av löv, grenar, eller annat skräp där ormar kan gömma sig. Säkerställ att komposter och högar av ved inte är placerade där din katt brukar vara.
 4. Försiktighet vid vatten: Var extra uppmärksam nära vattendrag och dammar, där vissa ormar, inklusive huggormar, ofta håller till.

Genom att följa dessa förebyggande åtgärder och säkerhetstips kan du hjälpa till att minska risken för att din katt blir biten av en orm.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *